Et mangfoldig arbeid

Satsingen på Tyin Filefjell innebærer et omfattende arbeid på flere fronter. For at destinasjonen skal ha et best mulig grunnlag for å lykkes både på kort og lang sikt kreves det store løft på mange områder.

Hvordan tenker vi og jobber med utvikling?

Utviklingen av Tyin Filefjell som destinasjon bygger på en 360-modell som illustrert over. Etableringen av en attraktiv og levedyktig helårsdestinasjon forutsetter at vi lykkes med å utvikle disse komponentene i takt med hverandre:

 1. Aktivitets- og servicetilbud
  Et velfungerende, spennende og helårlig aktivitets- og servicetilbud er avgjørende for å tiltrekke seg gjester i alle sesonger.

 2. Varme senger
  For at disse gjestene skal gi oss grunnlag for å skape varige, helårs arbeidsplasser må de ha varme senger (f.eks hotellrom, utleieleiligheter) å bo i. Disse varme sengene må bygges, men vi må også lykkes med å gjøre flere eksisterende og nye kalde senger (hytter, leiligheter) bookbare for gjester i stort omfang.

 3. Eiendomsutvikling
  Grunnlaget for å gjøre mange av de nødvendige investeringene forutsetter også at vi lykkes med å utvikle eiendom for salg på destinasjonen, som tilgjengeliggjør kapital for å blant annet gjøre større investeringer i alpintilbudet på Tyin Filefjell.

 4. Kultur og ansvarlighet
  Til grunn for det hele må utviklingen gjøres med ansvarlighet, og med utgangspunkt i vår lokale kultur og historie. Kun på den måten kan vi sikre at destinasjonen blir et godt sted å leve, jobbe og besøke både i nåtid og fremtid.


Kort forklart: Alt henger sammen med alt, og vi jobber derfor på mange fronter med å få på plass den nødvendige grunnmuren for å ta de neste, store stegene.

Les mer om

Reguleringsplaner

Tyinstølsnøse
Sentrumsområdet

Det pågår nå et betydelig arbeid med detaljeguleringer av ulike delområder på Tyin Filefjell. Disse planene er en avgjørende del av grunnlaget for all videre utvikling av aktiviteter, eiendom og næring.

Les mer

Fremtidig alpintilbud

Finndalshorn
Skikjøring ved Børrenøsheisen

Tyin Filefjell har unike, naturgitte forutsetninger for fantastisk skikjøring i variert terreng. Vi jobber nå med regulering og forberedende prosjektering av det fremtidige alpintilbudet på destinasjonen.

Les mer

Sentrumsutvikling

Skørsnøse
Konseptskisse av sentrum

En levende helårsdestinasjon forutsetter et levende tyngdepunkt og sentrum. Vi er nå i full gang med utviklingen av et konsept for det nye sentrumet på destinasjonen.

Les mer

Satsing på Filefjellstuene

Filefjellstuene hotell
Filefjellstuene hotell

Et godt grunnlag for destinasjonsdriften på Tyin Filefjell forutsetter at vi kan ha gjester hver dag – hele året. Da trenger vi flere varme senger, og det første, store løftet skjer nå på Filefjellstuene.

Les mer

Medvirkningsundersøkelse

Våren 2023 gjennomførte vi en stor medvirkningsundersøkelse, som ligger til grunn for mange av de planene og prosjektene vi jobber med nå. 

Reguleringsplaner

Det arbeides nå med flere reguleringsplaner parallelt. Noen er snart klare for sluttbehandling, mens andre er i tidlige faser. Her får du en enkel oversikt.

Regplaner

1. Synhaug/Vesleåne

Hovedformålet med denne planen er å regulere byggeområdene vest for Tørisheisen; Synhaug og Vesleåne, med tilhørende infrastruktur, alpintnedfarter og grøntstrukturer. Planen forventes sluttbehandlet høsten 2024.

Les mer

2. Andstor

Hovedformålet med denne planen er å regulere byggeområdene og den overordnede grøntstrukturen, med stolheis, alpinløyper, langrennsløyper og aktivitetsområder i et helhetlig perspektiv. Planen forventes sluttbehandlet vinteren 2024/25.

Les mer

3. Sentrum Vest

Denne reguleringsplanen er en oppdatering av eksisterende plan (Tyinkrysset Alpin), som tilpasses dagens føringer og våre planer for sentrumsområdet. Her planlegges det for en miks av næring, aktivitetstilbud og konsentrert bebyggelse. Planen forventes sluttbehandlet på forsommeren 2024.

4. Sentrum Øst

Dette er en ny reguleringsplan, som vil inneholde brorparten av sentrumsarealene på destinasjonen, herunder også arealer tilhørende flere eksisterende bedrifter og bunnstasjon for Tørisheisen. Tyngdepunktet i fremtidens sentrum vil ligge her, og det planlegges for en miks av næring, aktivitetstilbud og konsentrert bebyggelse. Planarbeidet igangsettes i løpet av 2024.

5. Fløgstrøndheisen

Planområdet for Fløgstrøndheisen tilrettelegger for bygging av en ny skiheis i området mellom Fløgstrøndfjorden og oppover mot Finndalshorn. Dette tilgjengeliggjør et flott område for ski- og frikjøring på destinasjonen. Planen ble vedtatt i februar 2024.

6. Børrelie

Reguleringsplanen for Børrelie tilrettelegger for inntil 48 selveiertomter i tilknytning til veletablerte hytteområder. Planen forventes sluttbehandlet våren 2024.

Les mer

Regplaner Oversikt

Utvikling av alpintilbudet

Det planlegges store investeringer i alpintilbudet på Tyin Filefjell de neste årene. Den viktigste nyheten er at Andstorheisen, en 6-seters stolheis, planlegges åpnet til sesongen 2027/28.

Skiheiser

Illustrasjonen over viser vår ambisjon for den første fasen av utviklingen av alpintilbudet på Tyin Filefjell. Eksisterende heiser og traseer er markert med farger, mens nye heiser og traseer er illustrert inn i terrenget med stiplede linjer.

Andstorheisen først ut

Den første heisen som planlegges er realisert er Andstorheisen. Dette er også den soleklart største investeringen i kroner og øre. Andstorheisen planlegges bygget som en 6-seters stolheis, og vil tilgjengeliggjøre flotte skiområder for både små og store. Denne prioriteres først fordi vi mener dette er en avgjørende investering for å gi Tyin Filefjell et stort og nødvendig løft i attraktiviteten som vinterdestinasjon.

Andstorheisen blir destinasjonens første stolheis, og vil bidra til at Tyin Filefjell får en klart styrket posisjon på alpintkartet – noe som vil være vesentlig for å sikre trafikkgrunnlaget gjennom vintersesongen i sin helhet. Dette er en svært viktig faktor for å muliggjøre økonomisk bærekraftig destinasjonsdrift på Tyin Filefjell.

Fløgstrønd og sentrumsheisene

Fløgstrøndheisen planlegges realisert suksessivt etter at Andstor ferdigstilles, og vil by på spennende nedfarter og terreng for de litt mer erfarne skikjørerne.

Øvrige traseer og heiser i målbildet omhandler sammenknytning av heisene og andre funksjoner i aksen mellom Andstorheisen, Tørisheisen og Tyinkrysset Fjellstue, som muliggjør en mest mulig sømløs skiopplevelse for gjestene våre. Disse planlegges realisert etappevis i takt med øvrig sentrumsutvikling.

Snøproduksjon

I parallell med pågående regulerings- og prosjekteringsprosesser for heisene arbeider vi også med å berede grunnlaget for utvidet snøproduksjon. Vi planlegger for snøproduksjon i alle heiser utenom Fløgstrøndheisen, samt i alle sentrale traseer som knytter alpintilbudet vårt sammen. 

Dette er et komplekst prosjekteringsarbeid, og realisering forutsetter innvilget konsesjon for vanntilgang fra NVE, som blir omsøkt i løpet av våren 2024. Behandlingstiden for en slik søknad kan i ytterste konsekvens være inntil 4 år, og det er følgelig ikke mulig å tidfeste planen for utvidet snøproduksjon med sikkerhet på nåværende tidspunkt. Dette vil vi gi oppdateringer på i fremtidige åpne møter.

Skiheiser

Mange parallelle prosesser

Bildet over viser hovedlinjene i prosessen frem mot de kommende utvidelsene av alpintilbudet. Forutsatt at reguleringsplanen for Andstor sluttbehandles som planlagt vinteren 2024/25 håper vi å komme i gang med de forberedende arbeidene i terrenget allerede i løpet av 2025, senest i 2026.

Samtidig krever etableringen og driften av en stolheis også et større mannskap og spisskompetanse vi per i dag ikke besitter på destinasjonen. Arbeidet med nødvendig kompetanseutvikling iverksettes snarlig.

Videreutvikling av dagens anlegg

Frem til de nye, store investeringene er realisert, har vi naturligvis også fokus på å videreutvikle og ta godt vare på våre eksisterende heiser og traseer. Mange mindre investeringer er planlagt i disse heisene over de kommende årene for å styrke driftssikkerheten og sikre attraktiviteten også i eksisterende anlegg.

Våre eksisterende heiser vil ikke bli mindre viktige når de nye kommer på plass, tvert imot vil de forhåpentligvis bli enda mer populære og trafikkerte. Det er derfor viktig at disse heisene også får tilstrekkelige og jevnlige doser med kjærleik på vegen.

Loyper Fremtid

Sentrumsutvikling

En velfungerende destinasjon trenger et tydelig sentrum, hvorfra gjesten har lett adgang til aktiviteter, senger og servicetilbud. Vi er nå i en svært spennende prosess med konseptutvikling og planlegging av vårt nye sentrumsområde.

Visjon Tyin 2024

Konseptskissen ovenfor gir en pekepinn på hvordan vi ser for oss at sentrumsområdet kan ta form. Kompakt og konsentert, langs elva mellom Filefjellsenteret/Tørisheisen og Tyinkrysset Fjellstue.

Vi har den siste tiden arbeidet med et konsept for vårt nye sentrum i tett samarbeid med Nordic Office of Architecture, og konseptskissen visualiserer mange av våre målsetninger og suksesskriterier for destinasjonens nye sentrum, deriblant:

 • Et kompakt og intimt sentrumsområde, hvor gjester og beboere har enkel tilgang på både servicefunksjoner og aktiviteter rett utenfor døra – med minimalt behov for biltrafikk og transport.
 • En variert, men likevel helhetlig, arkitektur – med inspirasjon fra lokal historie og byggeskikk (se bilde fra klyngetun på Kvien), i kombinasjon med bærekraftige og energieffektive byggtekniske løsninger.

Sentrumsområdet vil være selve hjertet i satsingen på Tyin Filefjell i årene som kommer, og det nedlegges derfor et stort arbeid i planleggingsfasen for dette arealet for å sikre at vi gjør dette riktig fra start. Innspillene fra medvirkningsundersøkelsen fra 2023 har blitt flittig brukt, og med oss i prosessen har vi også hatt en lokal referansegruppe med representanter fra lokale historielag, Valdres Folkemuseum, Friviligsentralen, Innovangsjon og Innlandet fylkeskommune. 

Videre prosess

 • Sentrumsarealene er fordelt på to detaljreguleringsplaner i prosess, ref. oversikt over (Sentrum Vest og Sentrum Øst).
 • Prosjektet detaljeres videre parallelt med detaljregulering​ene, og det planlegges for start av de første byggetrinnene i 2025/2026. 
 • Naboer og rettighetshavere som blir berørt følges opp via sine respektive sameier/velforeninger.

Hotellsatsingen på Filefjellstuene

Et godt grunnlag for destinasjonsdriften på Tyin Filefjell forutsetter at vi kan ha gjester hver dag – hele året. Da trenger vi flere varme senger, og det første, store løftet skjer nå på Filefjellstuene.

Dobbeltrom

Storsatsing med rik historie

Tradisjonsrike Filefjellstuene utvides og moderniseres for mer enn 60 millioner kroner.

Nye Filefjellstuene får 28 hotellrom med storslått utsikt, men vi gjør også store investeringer i kjøkkenet og restauranten vår – som vil fremstå i helt ny drakt til sommeren.

Uteområdene får også en stor "makeover", og fra 1. juli ønsker vi deg hjertelig velkommen til en helt ny opplevelse, tuftet på den høye kvaliteten og gjestfriheten som Filefjellstuene historisk har vært så kjent for.

Men allerede fra nyttår har en kunnet "prøvekjøre" vårt nye matkonsept. Hver kveld klokken 19:00 har vi servert vår fantastiske 3-retters middag, full av spennende smaker fra lokale rådvarer. Fra 27. april holder restauranten stengt for oppussing, men vi gleder oss til å ønske dere velkommen til bords igjen fra og med 1. juli. 

Mer om vårt mattilbud
Familierom

Bærekraft og ansvarlighet

Vi jobber for å utvikle Tyin Filefjell på så bærekraftige premisser som mulig, og skal bidra til lokal verdiskapning i takt med vår egen utvikling.

Her er noen eksempler på hvordan vi jobber med dette i praksis.

Detaljert og åpen innsikt i vårt fotavtrykk

Gode beslutninger og løsninger forutsetter et godt faktagrunnlag, og dette er vi svært opptatt av å få på plass i alle våre utviklingsprosesser. Dette er viktig både for oss og alle som bryr seg om både de positive og negative konsekvensene av en utvikling på Tyin Filefjell.

Målsetningen er å bruke denne kunnskapen til å ta gode valg, som igjen begrenser naturinngrep og arealbruk. Som del av dette har vi det siste året utarbeidet en detaljert modell for arealregnskaper i samarbeid med co2pilot, som rulles ut i løpet av 2024. Synhaug-planen blir den første planen som tar i bruk dette verktøyet i fullskala, og alle data vil bli delt åpent.  

Gjennom co2pilot vil vi kunne gi detaljerte fakta om hvilket fotavtrykk våre ulike planer har, både på detaljnivå for mindre områder, og for destinasjonen i sin helhet. Vi er stolte av å være første destinasjon ut med denne løsningen i verktøykassa, og håper at løsningen og informasjonen vil være til nytte og inspirasjon for mange flere enn bare oss.

Faktagrunnlag i reguleringsplaner

Sårbar natur er i fokus hos mange nå, og dette er et fokus vi ønsker høyst velkommen. Vi er opptatt av å utvikle Tyin Filefjell med stor respekt for de naturverdiene og kvalitetene som finnes her, og ønsker i størst mulig grad å skåne ekstra verdifulle og sårbare naturområder for unødvendige inngrep.

Som følge av dette gjøres det et omfattende kartleggingsarbeid i forberedelsen til alle våre reguleringsplaner. Blant annet kartlegges naturmangfoldet og myrområdene, som grunnlag for detaljering av bl.a. hensynssoner og prosjektering av løsninger som unngår eller reduserer/kompenserer inngrep med uønskede negative konsekvenser. 

Lokale ringvirkninger

En vellykket utvikling på Tyin Filefjell forutsetter også at lokalmiljøet opplever positive og varige synergier av utviklingen. Som del av dette har vi bl.a. en egen innkjøpsstrategi på destinasjonen, som forplikter oss ift. lokale innkjøp. Tall fra 2023 viser at vi allerede legger igjen betydelige andeler av våre innkjøp lokalt og regionalt, men vi ønsker å strekke oss enda lengre i årene som kommer – noe vi håper å få til gjennom god samhandling med lokalt nærings- og organisasjonsliv.

Noe du lurer på?

Ta gjerne konktakt med oss for en prat om fremtiden på Tyin Filefjell.

Eirik Høyme Rogn

Eirik Høyme Rogn

Daglig leder
Jon Rabben Lundby

Jon Rabben Lundby

Leder Plan & Eiendom